Allmänna Villkor Hype Digital | Sveriges Smartaste Digitalbyrå

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Uppdaterad 14/05-2020

Allmänna villkor

 

Dessa allmänna villkor Hype Digital är tillämpliga för alla tjänster som tillhandahålls av HYPE Digital Sverige AB, 559210–9507 (nedan kallade HYPE Digital). Kund får endast vara myndig fysisk person (privatperson) eller juridisk person (företag, organisationer mm). Dessa Allmänna villkor utgör en integrerad del av det huvudavtal som är ingånget mellan parterna. För det fall det finns överenskommelser mellan parterna som avviker från dessa allmänna villkor ska det specificeras särskilt i huvudavtalet. Med ”tjänsten” avses de konsulttjänster inom marknadsföring och rådgivning som tillhandahålla av HYPE Digital och som närmare specificeras i huvudavtalet.

1 Användande av HYPE Digitals tjänster


1.1 Kunden förbinder sig att använda tjänsten enbart för lagliga aktiviteter, enligt all applicerbar lagstiftning samt även enligt dessa allmänna villkor. Ej tillåtet användande inkluderar, men är inte begränsat till:

 • Hot mot personer eller organisationer.
 • Försök att framställa sig som representant för varumärken/tjänster utan ägarens samtycke. Ytterligare ej tillåtna aktiviteter framgår i styckena nedan.

1.2.Den kontraktsskrivande kunden ansvarar för all användning av sitt konto.
1.3.Det åligger kunden att förhindra att det lösenord han erhållit för användande av sitt konto kommer i orätta händer.

 

 1. Systemsäkerhet

2.1 Kunden får inte använda HYPE Digitals tjänster eller de resurser dessa ger tillgång till för att läsa eller ändra information för andra av HYPE Digitals kunder.
2.2. HYPE Digital förbehåller sig rätten att lämna ut kundinformation till systemadministratörer eller myndigheter för att hjälpa dessa att utreda fall av misstänkt missbruk av denna eller andra tjänster.

 

 1. HYPE Digitals skyldigheter

3.1. HYPE Digital ska tillhandahålla sina tjänster i enlighet med bestämmelserna i detta avtal. HYPE Digital har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter i detta avtal.
3.2. HYPE Digital hanterar all kundinformation som konfidentiell och förbinder sig att värna om kundens integritet, att ej utlämna kundinformation med undantag för 2.2.
3.3. HYPE Digital vidtar endast SEO onpage åtgärder som överensstämmer med riktlinjerna från respektive sökmotor. Cloaking, dolda texter etc. är exempel på arbetsmetoder HYPE Digital INTE använder sig utav.

 

 1. Betalning och ersättning

4.1. Om parterna inte avtalat om pris och ersättningsnivåer, ska HYPE Digital ha rätt till ersättning i enlighet med HYPE Digitals vid var tid gällande prislista.

4.2. Betalning ska vara HYPE Digital tillhanda senast på förfallodagen. Fakturering sker ca 8 dagar efter orderdatum. Betalning ska ske inom 30 dagar netto om inget annat skriftligen överenskommits mellan parterna. Om parterna har kommit överens om delbetalning på två eller flera tillfällen ska det fakturerade beloppet alltid vara HYPE Digital tillhanda senast på respektive förfallodag. För det fall delbetalning ej inkommer i tid förfaller hela det resterande beloppet för tjänsten som helhet till omedelbar betalning.

4.3. Dröjsmålsränta utgår med 12% från förfallodagen och till dess att betalning fullgjorts. HYPE Digital har rätt att påföra en fakturaavgift på 45 SEK per faktura vid uppdelad betalning.

4.4. Vid försenad eller utebliven betalning har HYPE Digital rätt att debitera påminnelseavgift, inkassoavgift samt avgifter för eget arbete.

4.5. Delbetalning och/eller utökad kredittid av faktura medges endast i det fall då kund ej har tidigare betalningsanmärkningar. Kreditkontroll görs av samtliga kunder. Vid betalningsanmärkning frånfaller ev. utfästelse om delbetalning och/eller utökad kredittid av I dessa fall kräver HYPE Digital förskottsbetalning innan tjänsten levereras till kund.

4.6. HYPE Digital förbehåller sig rätten att utav kunder som ej är registrerade i Sverige, samt vid produkten sökannonsering & display, kräva förskottsbetalning innan tjänsten påbörjas.

4.7. För det fall kund ej betalar HYPE Digitals faktura (alternativt delfaktura vid uppdelad betalning) senast på förfallodagen, eller försätts i konkurs eller på annan grund kan antas vara på obestånd, har HYPE Digital rätt att säga upp avtalet och avsluta tjänsten med omedelbar verkan.

4.8. När kund erhåller fakturarabatt ska full betalning för tjänsten betalas till HYPE Digital inom maximalt 30 dagars kredittid. För det fall full betalning inte erläggs inom kredittiden har HYPE Digital rätten att debitera kund den tidigare erhållna fakturarabatten.

4.9. Vid uppdelad betalning utgår delfaktureringstillägg enligt följande: 2 fakturor ger 2% tillägg, 4 fakturor ger 5% tillägg.

4.10. Samtliga priser anges exklusive mervärdesskatt.

 1. Kundens ansvar

5.1. Kund ansvarar för att HYPE Digital tillhandahålls erforderliga uppgifter för att kunna utföra uppdraget till fullo. Med detta avses tex accessuppgifter till kundens webbplats och sådan information som krävs för att HYPE Digital ska kunna utföra uppdraget för kunden. För det fall HYPE Digital ej erhåller dessa uppgifter kommer kunden oavsett att debiteras för tjänsten enligt dess fulla kostnad.

5.2. Vid utförande av strategitjänster grundas den inledande nulägesanalysen av befintliga medieinvesteringar på den av kunden tillhandahålla informationen såsom tidigare orderbekräftelser och fakturor.

5.3. Vid till kund levererad och presenterad medieplan ska den därefter godkännas eller revideras av kund. Fram till dess att kund skriftligen godkänt den ursprungliga eller reviderade medieplanen är leveransprocessen stoppad i avvaktan på besked från kund.

5.4. Kunden ska aktivt verka för att tjänsten kan genomföras på avsett sätt.

5.5. Kund ansvarar för att HYPE Digitals SEO arbete ej skrivs över på webbsidan. Om detta sker och kund önskar att HYPE Digital ska återställa arbetet utgår en debitering. Avgiften är 10% av ordinarie pris på beställd tjänst. Samma debitering utgår vid byte av hemsida när domänen är densamma. För byte av sökord eller andra åtgärder som kund önskar tex vid byte av hemsida till ny domän har HYPE Digital rätt att debitera ersättning enligt HYPE Digitals vid var tid gällande prislista.

5.6. HYPE Digital har rätt att debitera ersättning enligt HYPE Digitals vid var tid gällande prislista för all rådgivning och support som sker utöver vad som ingår i de tjänster som ska tillhandahållas av HYPE Digital enligt huvudavtalet.

5.7. Respektive part är ansvarig för handhavande, skötsel och utveckling av sin egen webbplats och för den information och det material som förevisas på densamma. För det fall kund anlitar parallellt med HYPE Digital annan leverantör av samma typ av tjänster som HYPE Digital tillhandahåller är HYPE Digitals ansvar för tjänsten begränsat till det arbete HYPE Digital utför. HYPE Digital tar inget ansvar för andra leverantörers arbete för det fall kunden skadas utav detta.

5.8. Kunden samtycker till att HYPE Digital Sverige kan lagra och visa (endast till kunden) data i tjänsten. HYPE Digital har rätt att använda sådan data för sin egna statistik och analys, under förutsättning att data inte kan härledas till

 

 1. Produkten Pay Per Action och jämförbara produkter

6.1. Tjänsten SEO/sökannonsering PPA (pay per action) och andra jämförbara produkter och tjänster där HYPE Digitals ersättning baseras på genomförda köp/handlingar förutsätter att HYPE Digital kan mäta genomförda köp/handlingar genom Google Analytics eller annan likvärdig mjukvara. Kunden ansvarar för att det inte finns några tekniska hinder för mätning och kontroll av mätpunkter av genomförda köp/handlingar i Google Analytics eller annan likvärdig mjukvara. HYPE Digital förbehåller sig rätten att avsluta uppdraget och säga upp relevant uppdragsavtal utan ansvar gentemot kunden om mätningar enligt ovan inte är tekniskt möjliga att genomföra.

6.2. Tjänsten SEO/sökannonsering PPA (pay per action) och andra jämförbara produkter och tjänster innebär att HYPE Digital levererar trafik från sökmotorer eller andra överenskomna mediekanaler som leder till genomförda köp/handlingar. HYPE Digital ansvarar aldrig för vem som genomför köp/handlingar, eventuella returer eller reklamationer av varor efter köp eller liknande. Kunden har inte rätt till avdrag från eller återbetalning av HYPE Digitals ersättning vid returer, reklamationer eller liknande.

6.3. Vid SEO / Sökannonsering – PPA och jämförbara produkter där kunden skriver över statistikverktyget Google Analytics eller annan likvärdig mjukvara så att HYPE Digital ej kan analysera genomförda köp/handlingar från sökmotorerna eller andra överenskomna mediekanaler har HYPE Digital rätt att debitera kunden som om antalet genomförda köp/handlingar hade varit lika med närmast föregående månads genomförda köp/handlingar där statistik har kunnat mätas.

6.4. Vid SEO / Sökannonsering – PPA och jämförbara produkter och tjänster där trafik registreras från segmentet ”Not Provided” i Google Analytics har HYPE Digital rätten att schablonmässigt debitera för den del av ”Not Provided” som avser organisk trafik.

6.5. För det fall kund under avtalstiden byter eller pekar om domän, utan HYPE Digitals skriftliga godkännande, har HYPE Digital rätt att debitera kunden som om antalet genomförda köp/handlingar hade varit lika med närmast föregående månads genomförda köp/handlingar där statistik har kunnat mätas.

 1. Produkten sökannonsering (sponsrade länkar)

7.1. Kundens konto för sökannonsering hanteras och administreras av HYPE Digital under avtalstiden. Efter avslutat samarbete äger kunden kontot och dess innehåll. Kund bör skriftligen meddela HYPE Digital innan avslutad delning av kontot, detta för att HYPE Digital ska kunna hämta fakturaunderlag. Om HYPE Digital ej har tillgång till kundens konto kommer HYPE Digital att fakturera enligt den senaste fakturan.

7.2. Om kund inte erlagt betalning senast på fakturans förfallodatum har HYPE Digital rätten att pausa annonseringen på kontot.

 

 1. Immateriella rättigheter

8.1. Alla immateriella rättigheter som avser tjänsten ägs av HYPE Digital eller, i förkommande fall, av HYPE Digitals licensgivare. Inget i avtalet eller dessa allmänna villkor ska anses innebära att äganderätten övergår till kunden. Kunden erhåller inga rättigheter att använda sådana immateriella rättigheter utöver vad som uttryckligen anges i avtalet eller dessa allmänna villkor.

8.2. HYPE Digital har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som HYPE Digital tar fram inom ramen för avtalet. Kunden har rätt att använda arbetsresultatet för det eller de ändamål som arbetsresultatet tagits fram.

 

 1. Reklamation

9.1. HYPE Digitals verksamhet bygger på att dess kunder är nöjda med de tjänster som HYPE Digital tillhandahåller. Om kunden likväl är missnöjd eller har klagomål hänförligt till ett fel eller en brist som HYPE Digital ansvarar för ska kunden reklamera detta skriftligen till HYPE Digital. Reklamation ska ske inom två veckor från det datum då kunden upptäckt eller borde upptäckt den brist som kravet grundar sig på. Reklamationen ska innehålla tydlig uppgift om felets eller bristens art och omfattning. Vid utebliven reklamation ska rätten att göra krav anses förfallen.

9.2. HYPE Digital ska efter reklamation eller anmärkning beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen innan kunden framställer anspråk på skadestånd eller prisavdrag. Vad som är skälig tid ska bedömas med hänsyn till felet eller bristens omfattning och art samt omständigheterna i övrigt.

 1. Force Majeure och andra ansvarsbegränsningar

10.1. HYPE Digitals ansvar för skada eller förlust som drabbar kund är alltid begränsad till högst ett halvt basbelopp. HYPE Digital ansvarar inte för skada som uppstått där orsaken är utom HYPE Digitals kontroll eller bestämts av tredje part.

10.2. HYPE Digital garanterar inga nivåer vad gäller ranking eller resultat av ranking på sökmotorer.

10.3. HYPE Digital ansvarar inte vid något fall för indirekt skada, indirekt förlust eller följdskada, inklusive kundens eventuella ersättningsskyldighet mot tredje man. HYPE Digital ansvarar inte för förlust av information eller data.

10.4. HYPE Digital ansvarar inte för hackerattacker på kunds webbsidor. För återställning av webbsidor eller andra åtgärder som kund önskar debiterar har HYPE Digital rätt att debitera ersättning enligt HYPE Digitals vid var tid gällande prislista.

 

 1. Prisändringar

11.1. HYPE Digital har rätt att indexjustera sina priser årligen. Prisindexuppräkning sker i januari varje år, enligt AKI för tjänstemän, ej branschfördelad, (www.scb.se) med föregående års indexutveckling från och med januari till och med december månad. Fram till att nytt index börjar gälla råder tidigare års index.

 1. 2. Vid oförutsedda händelser har HYPE Digital rätten att höja priset under pågående avtalsperiod. Kund har då rätten att i förtid säga upp avtalet och avsluta tjänsten eller uppdraget med omedelbar verkan och erhålla pengarna tillbaka för återstående tid.

 

 1. Avtalstid och uppsägning

 2. 1. Om inte annat följer av avtalet ska avtalet gälla tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) månader.

12.2. Vardera parten har när som helst rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande genom skriftligt meddelande till den andra parten:

 1. a) om den andra parten gör sig skyldig till väsentligt eller återkommande avtalsbrott och inte vidtar rättelse – där sådan är möjlig – inom 15 dagar från mottagande av uppmaning härom med angivande av vad avtalsbrottet avser; eller
 2. b) om den andra parten försätts i konkurs, påbörjar förhandling om ackord, ansöker om företagsrekonstruktion, träder i likvidation, inställer sina betalningar eller annars kan antas ha kommit på obestånd.

12.3. Bryter part mot bestämmelse i Avtalet, ska avtalsbrytande part utge skadestånd till den andra parten motsvarande den skada som kontraktsbrottet orsakat icke avtalsbrytande part (med de begränsningar som framgår av dessa allmänna villkor), oavsett om avtalet sagts upp eller inte.

12.4. Uppsägning ska ske skriftligen med firmatecknares underskrift och gäller från det datum HYPE Digital mottagit uppsägningen. Det åligger kunden att säkerställa att HYPE Digital erhållit uppsägningen. HYPE Digital skickar efter mottagen uppsägning en bekräftelse på mottagandet.

 

 1. Ändringar

13.1. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i huvudavtalet och dessa allmänna villkor.

13.2. HYPE Digital har, utan hinder av punkt 3 nedan, rätt att ändra dessa allmänna villkor. Den senaste versionen av de allmänna villkoren finns tillgängliga på HYPE Digitals hemsida www.hypedigital.se/allmanna-villkor. En ändring av de allmänna villkoren gäller endast för uppdrag och tjänster som påbörjats efter att ändringen publicerats på hemsidan. Om ändringen har föranletts av domstolsutslag eller lagändring ska ändringen dock gälla omedelbart.

13.3. Tillägg till och ändringar av villkoren i undertecknat huvudavtal ska för att vara bindande vara skriftligt avfattade och undertecknade av Vid felaktigheter i avtalet/ordererkännandet ska kunden därmed kontakta HYPE Digital för upprättande av nytt ordererkännande/ avtal.

 1. Tillämplig lag och tvist

14.1. Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av avtalet mellan kund och HYPE Digital samt därmed sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Parterna ska dock inte vara förhindrade att vidta åtgärder (inklusive påkallande av skiljeförfarande) om detta krävs för att tillvarata partens rättigheter eller intressen.

14.2. Kan parterna inte komma överens ska tvist i anledning av avtalet slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”), med tillämpning av svensk rätt. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.

14.3. All information som framkommer under skiljeförfarandet, liksom beslut och skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet, är sekretessbelagda. Sekretessbelagd information får inte röjas för tredje person utan samtliga Parters skriftliga medgivande, om det inte är nödvändigt för verkställande av domen eller annars följer av lag.

14.4. För förfallna obetalda fordringar har dock HYPE Digital rätt att väcka talan vid allmän domstol.

 

Integritetspolicy – HYPE Digital Sverige

För oss på HYPE Digital Sverige är det viktigt att vara helt transparenta, både hur vi arbetar och hur vi hanterar den information som vi samlar in. I denna policy för integritet och marknadsföring förklarar vi hur och varför vi behandlar personuppgifter och cookies på vår webbplats, samt dina rättigheter och våra skyldigheter gentemot dig som besökare och kund.

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (“integritetspolicy”) beskriver hur HYPE Digital Sverige AB, org. nr 559210–9507, Vretenvägen 13B, 171 54 Solna, e-mail: hej@hypedigital.se (“HYPE Digital”, “vi”), samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då HYPE Digital Sverige ingår avtal med kund som köper tjänster utav HYPE Digital Sverige. Integritetspolicyn gäller även för besökare till HYPE Digital Sveriges webbplatser. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 1. Personuppgiftsansvar

2.1. HYPE Digital Sverige som Personuppgiftsansvarig HYPE Digital Sverige är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2. HYPE Digital Sverige som Personuppgiftsbiträde HYPE Digital Sveriges kunder är i sin tur personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in och delger HYPE Digital Sverige, vid till exempel marknadsföring via sms mot kundens mål- grupp som innehåller personuppgifter (till exempel namn, telefonnummer). HYPE Digital Sveriges roll blir då som Personuppgiftsbiträde till våra kunder. Detta är något som HYPE Digital Sverige har tagit fram tillsammans med våra juridiska partners och är ett personuppgiftsbiträdesavtal som gäller alla kunder till oss som anlitar oss som biträde.

2.3. Kund som Personuppgiftsansvarig Om du delger personuppgifter genom att till exempel ge leverantörer inloggning till er webbplats, är det viktigt att du säkerställer att just personuppgifter inte delges åtkomst – alternativt att du skriver biträdesavtal med din leverantör. Detta är något som är viktigt främst för dig som kund att vara medveten om och du behöver som personuppgiftsansvarig då se till att du har ett biträdesavtal med instruktioner till din leverantör.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1. För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få viss information eller nyhetsbrev eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2. HYPE Digital Sverige samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, när du deltar på ett event HYPE Digital Sverige anordnar eller på annat sätt har kontakt med HYPE Digital. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster eller vid begärd information om våra tjänster krävs för att du ska kunna ingå avtal med HYPE Digital Sverige och för att HYPE Digital Sverige ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

 

 1. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1. För dig som är kund till HYPE Digital Sverige

De personuppgifter HYPE Digital Sverige samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer(organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av HYPE Digital Sveriges webbplats

4.2. För dig som är besökare till vår webbplats De personuppgifter HYPE Digital Sverige samlar in och behandlar om dig som besökare till vår webbplats är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer och e-postadress
 • IP-adress och information om din användning av HYPE Digital Sveriges webbplats. Information om vilka av våra tjänster eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du använder dig av vårt nyhetsbrev, blogg och sociala kanaler samt vilka event du anmält dig till.

 

 

 

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1. För dig som är kund till HYPE Digital Sverige: HYPE Digital Sverige behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar HYPE Digital Sverige dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende HYPE Digital Sveriges och utvalda samarbetspartners tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala kanaler
 • Bedöma vilka betalningsmodeller vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av tjänster.

5.2. För dig som är besökare till vår webbplats Cookies lagras kontinuerligt, så länge du har godkänt Mer information finns att tillgå via HYPE Digital Sveriges cookiepolicy. I annat fall lagras personuppgifter när:

 • Du laddar ner en guide eller annan fil via ett formulär
  • Du startar en chat
  • Du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller önskar mer information från oss om våra tjänster
  • På annat sätt lämnar över personuppgift er till oss digitalt, exempelvis via kontaktformulär eller anmälan till utbildning, event och seminarium

Utöver uppräkningen ovan behandlar HYPE Digital Sverige personuppgifter om besökare av vår webbplats även i syfte att:

 • Tillhandahålla specialerbjudanden
  •Möjliggöra kommunikation med dig som besökare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS; samt
  •Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.

 

 1. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1. HYPE Digital Sverige baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, såsom ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med HYPE Digital Media samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3. En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, till exempel baserat på totala inköpssummor. HYPE Digital Sverige behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4. I vissa fall kan HYPE Digital Sverige ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

 

 1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål: För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support.
Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor).
Kategorier av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv kund till HYPE Digital Sverige.

Ändamål: För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.
Kategori av personuppgifter: Namn och identifikationsnummer (organisationsnummer), Adress (inklusive faktureringsadress), Telefonnummer och e-postadress, Kundnummer.
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Ändamål: För att marknadsföra HYPE Digital Sverige och våra samarbetspartners eller koncernbolags tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Kategori av personuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress.
Lagringstid: Två år efter att du senast varit aktiv kund till HYPE Digital Sverige.

Ändamål: För att ge dig som besökare till vår webbplats möjlighet att få anpassade erbjudanden samt möjliggöra direktmarknadsföring via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke.
Kategorier av personuppgifter: Namn, Telefonnummer och e-postadress, IP-adress och information om din användning av HYPE Digital Sveriges webbplats. Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till.
Lagringstid: Så länge du inte själv begär att vi ska ta bort dina uppgifter och sluta kommunicera med dig.

 1. Profilering

8.1. HYPE Digital Sverige kan behandla dina personuppgifter genom profilering av dina besök på vår webbplats. HYPE Digital Sverige kan analysera information om hur du använder vår webb, om vilka av våra tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina surf- beteende på vår webbplats för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar  dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

8.2. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att kontakta oss på hej@hypedigital.se 

När HYPE Digital Sverige har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1. Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. HYPE Digital Sverige kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka HYPE Digital Sveriges rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

 • HYPE Digital Sverige sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader sedan du senast varit aktiv kund till HYPE Digital Sverige.
  • HYPE Digital Sverige sparar uppgifter om besökare till HYPE Digital Sveriges webbplats tills du begär att få dina personuppgifter borttagna.

10 Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1. HYPE Digital Sverige kommer att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till HYPE Digital Sveriges koncernbolag, marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för kreditupplysning.

10.2. Tredje part som HYPE Digital Sverige lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller besökare till HYPE Digital Sveriges webbplats får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra HYPE Digital Sveriges och HYPE Digital Sveriges samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till HYPE Digital Sveriges avtal med dig som kund eller besökare till vår webbsida.

10.3. Personuppgifter kommer att lämnas ut av HYPE Digital Sverige om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata HYPE Digital Sveriges rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10.4. HYPE Digital Sverige kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av HYPE Digital Sveriges leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer HYPE Digital Sverige vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

10.5. HYPE Digital Sverige kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 

 1. Ändring av integritetspolicy

11.1. HYPE Digital Sverige har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimligt varsel underrätta dig när ändringar sker av Integritetspolicyn.

 

 1. Skyddet av dina personuppgifter

Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

 

 1. Dina rättigheter

13.1. HYPE Digital Sverige ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2. HYPE Digital Sverige kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

13.3. Du har rätt att av begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett register-utdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.  Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades inför. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvisbokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 13.3.2. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

13.4. HYPE Digital Sverige kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 10 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

13.5. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

13.6. Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

13.7. Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till hej@hypedigital.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

13.8. Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 1. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies vilket du finner mer information om i HYPE Digital Sveriges cookiepolicy.

 1. Kontaktinformation
 • Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan:

hej@hypedigital.se
Vretenvägen 13B
171 54 Solna

An additional way to save

Thus, in this article I’ll try to help you decide whether to get your student to write

First, you have

A term paper writing service offers high quality writing materials such as writing boards, templates, envelopes, charts, write my essay documents, homework, etc.

to prepare a summary of the info you will need to include on your personalized essays and transcripts.

my own article for you or not.

a good deal of cash on a cheap essay would be to use your personal projects.

Digital Marknadsföring som du aldrig upplevt förut

Follow Us